Welcome to my blog

terimakasih sobat udah berkunjung ke blog sederhana saya ini, semoga menyenangkan dan bermanfaat...

Sunday, March 25, 2012

Soal Ulangan Tengah Semester 2 Muatan Lokal Bahasa Banjar


PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEDERI BANGKAL 1
ULANGAN TENGAH SEMESTER II SD/MI
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Mata Pelajaran    : Muatan Lokal (Bahasa Banjar)               
Kelas                  : V (Lima)                                                 
Hari/ Tanggal      : Jumat, 16 Maret 2012

A.       Berilah tanda silang pada jawaban nang bujur!
Teks ini gasan numur 1-5
Ada serongan lebai yang sarbannya ganal,kada suah pacul di kapala. Suatu  hari lebai naya tahaga sorang lelaki kekeruyuk. Betakun si lebai ni pada lalaki nitu." Ikam handak ka mana,kekeruyuk kada karuan?” Ujar lalaki nitu, "Aku handak mencari Tuhan". Lebai tatawa sampai tesambur liur mandangar jawapan lalaki nitu. Ujar lebai nang cakah pada si lalaki:" Ikam handak mancari Tuhan, aku nang samayang sampai lakok batu basujud gin kada suah tahaga Tuhan, amun ikam tahaga Tuhan,takunkan Tuhan, aku ni masuk syurga yg mana?". Lalaki nang wawangalan gin tarus kekeruyuk mencari Tuhan. Akhirnya, tahaga lalaki tadi ustaz. Maka memandirlah lalaki nitu lawan ustaz. Dipadahi ustaz nitu macam-macam. Lalaki batakun pulang pada ustaz pasal lebai yg samayang sampai lakok batu sujud, masuk syurga mana?. Ujar ustaz: "lebai tu masuk neraka, pasal samayangnya kada ikhlas, katuju diitihi urang."
1.      Ada barapa tukuh nang ada dalam kisah nitu?
a.       satu                                    b.    dua                                   c.    talu                                    d.    ampat
2.      Kanapa si lalaki nitu kekeruyuk kada karuan?
a.       inya lapar               b.    inya cakah                        c.    inya mancari         d.    inya haus
3.      Nang kaya apa parigal si Lebai?
a.       baik                       b.    panyarikan                        c.    cakah                    d.   ikhlas
4.      Napa pasan moral nang kawa kita ambil dari kisah di atas?
a.       jangan menanawaakan urang                     c.    amun barbuat baik harus ikhlas
b.      samayang bujur-bujur                                d.    kada bulih cakah
5.      Napa arti kata “cakah”?
a.       sombong                b.    gagah                    c.    bijaksana               d.    alim
6.      Urang nang badangsanak nitu kada bulih bahualan. Imbuhan nang dipakai pada kata dicetak miring nitu  adalah ...
a.       ba-                         b.    ba- lawan –an       c.    –an                                    d.    hual
7.      Basa banjar nang artinya saling memaafkan adalah ...
a.       maap lah                b.    minta maap                       c.    bamamaapan         d.    maapakan
Pantun ini gasan numur 8-10
Daun kaladi tumbuh di pinggir
Di subalahnya tumbuh jaruju
Amun cakah harat bapandir
Samunyaan urang kada katuju
8.      Nang tamasuk sampiran adalah baris ...
a.       1-2                         b.    3-4                                    c.    2-4                                    d.    1-3
9.      Pesan pantun diatas nitu adalah ...
a.       Ada daun kaladi tumbuh di pinggir                        c.    Di subalah kaladi ada jaruju
b.      Jangan harat bapandir                                d.    Urang kada katuju amun kita cakah
10.  Sajak nang dipakai dalam pantun ...
a.       a-a-b-b                   b.    a-b-b-a                  c.    a-b-a-b                  d.    a-b-a-a
Teks ini gasan numur 11-12
Ada dua ikung lalakian anum nang bakawal bangat nang kaya urang badangsanak haja lagi lantaran rakat banar. Nang saikung dikiau si Picak, lantaran matanya picak kada kawa maliat. Inya nitu baik banar hatinya, kada panyarikan. Nang saikungnya dikiau si Bungkuk, lantaran balakangnya bungkuk. Inya naya kada tapi baik, rancak culas lawan kawal. Tagal nang badua nitu tatap haja bakawal rakat
11.  Napa judul nang pas gasan kisah di atas?
a.       Dua ikung lalaki                                        c.    Si Picak nang baik
b.      Si Picak lawan si Bungkuk                         d.    Bakawal rakat
12.  Kayapa parigal si Picak?
a.       anum                     b.    kada panyarikan   c.    culas                     d.    bungas

No comments:

Post a Comment